Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

          

Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie

Príjímateľ NFP spoločnosť Integra TDS, s.r.o., Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany informuje verejnosť, že dňa 01. júna 2012 zahájila realizáciu projektu s názvom:

Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie” v priestoroch spoločnosti v Krakovanoch na Železničnej 632/12, ako aj v budove FÚ SAV, Vrbovská cesta 110 v Piešťanoch, NUTS III. Trnavský kraj.

Doba realizácie projektu je 30 mesiacov a jeho ukončenie bude v novembri 2014.

Do projektu sú zapojení dvaja partneri: 

Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava a
Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.

Uvedený projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja ( ERDF), v rámci Operačného programu 2620002 OP Výskum a vývoj, Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja,

Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe,

Kód výzvy:  
OPVaV-2011/2.2/07-SORO, ITMS kód Projektu: 26220220170.

Hlavné aktivity projektu sú:

1.1 Zriadenie centra, jeho vedecký manažment a obstaranie výskumnej infraštruktúry,
2.1 Aplikovaný výskum pokročilých rtg technológií, optiky a systémov,

Podporné aktivity:

Riadenie projektu, Publicita a informovanosť.

Cieľom realizácie projektu je: Vytvorenie spoločného výskumno-vývojového centra pre aplikovaný výskum v oblasti rtg technológií a Realizácia špičkového aplikovaného výskumu v oblasti rtg technológií.

Poskytovateľom NFP je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava v zastúpení Agentúry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy, Bratislava.

Kontaktná osoba: RNDr. Dušan Korytár, CSc., mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it